strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 12/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 12/2013    

Eksport motorem rozwoju

Miarą sukcesu gospodarczego kraju jest m.in. udział w międzynarodowym podziale pracy. Polska coraz szybciej przekształca się w kraj o profilu proeksportowym. Wskazuje na to statystyka obrotów handlu zagranicznego i produktu krajowego brutto. Udział eksportu w polskim PKB w 1995 roku wynosił 21 proc., W 2011 roku było to już prawie 45 proc. Szacuje się, że w tym roku udział eksportu wyniesie 49 proc.

Licząc w cenach bieżących, PKB naszego kraju w latach 2001–2011 zwiększył się 2,1-krotnie, natomiast  eksport towarów i usług niemal 3,3-krotnie. Pod względem relacji eksportu do PKB Polska zdecydowanie wyprzedzała m.in. Hiszpanię, Francję, Włochy, Wielką Brytanię, a niewiele pod tym względem ustępowaliśmy Niemcom, które do niedawna były największym eksporterem w skali globalnej. Osiągnięty wynik jest więc niekwestionowanym dowodem na konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wzrost udziału eksportu to także wzrost zależności gospodarczej od innych gospodarek. W polskim przypadku od Niemiec, gdzie kierowane jest aż 25 proc. naszego eksportu.

Jednak wyrażona w euro wartość eksportu przypadająca na jednego mieszkańca chociaż w latach 2001-2011 wzrosła 3,2-krotnie, nadal pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie niż w wielu krajach Unii Europejskiej W 2011 r. polski eksport na 1 mieszkańca (4,3 tys. euro) był około 2,5-krotnie mniejszy od średniej w całej Unii.

Wymianę handlową z zagranicą zdominowały duże przedsiębiorstwa, głównie z udziałem kapitału zagranicznego, które wykazują z reguły zdecydowanie niższą wrażliwość na niekorzystne zmiany kursowe, a także na okresowe pogarszanie się koniunktury. Korzystną tendencją w handlu zagranicznym jest to, że na zagranicznych rynkach polskie towary coraz częściej konkurują jakością i nowoczesnością ofert, a nie ceną, co było w przeszłości podstawowym sposobem zdobywania odbiorców. Przyczyniły się do tego korzystne przemiany w strukturze towarowej obrotów, głównie w wyniku napływu inwestycji zagranicznych. Wzrósł udział eksportu towarów o wyższym stopniu przetworzenia, a przede wszystkim szybko rosły obroty produktami innowacyjnymi i dobrami inwestycyjnymi, co skutkowało zmniejszaniem się luki technologicznej i poprawą konkurencyjności gospodarki.

Wzorem innych krajów, eksport powinien być motorem rozwoju Polski także w kolejnych dekadach. Dlatego konieczna jest dalsza aktywizacja eksportu poprzez rozwiązania systemowe i instytucjonalne, w tym, w zakresie finansowych instrumentów wsparcia, takich jak kredyty, czy też ubezpieczenia eksportowe.

Dariusz Zarzecki

Dr hab. Dariusz Zarzecki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, szef Programu MBA US, prezes zarządu spółki doradczej Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3015857