strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2013    

Rozważania na czasie: Bogactwo i ubóstwo, wzrost i rozwój

Początek ekonomii jako nauki symbolicznie wiążemy z rokiem 1776 ,datą opublikowania „Bogactwa narodów”- dzieła szkockiego filozofa i ekonomisty Adama Smitha. Ekonomia ma więc  zaledwie ok. 237  lat. W dziejach nauki  to niemal chwila…

Oekonomii pisze się czasem jako o nauce noblowskiej, królowej wśród nauk społecznych, jednocześnie określa się  ją jako  „najbardziej ścisłą wśród nieścisłych i najbardziej nieścisłą wśród ścisłych „.Jedni twierdzą, że „nauka  jest pomiarem” , inni przypominają maksymę Alberta Einsteina „nie wszystko co się liczy, jest policzalne i nie wszystko co jest policzalne, się liczy…”. Mierzyć - jak to  łatwo powiedzieć… Mierzyć  bogactwo, ubóstwo, wzrost, rozwój…

Profesorowie J. E. Stiglitz, A Sen   i J.-P.Fitoussi (Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, 2013) w Raporcie Komisji ds. Pomiaru  Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego poddali krytycznej ocenie  adekwatność aktualnych miar wydajności gospodarczej - w szczególności tych opartych na PKB - a także zakwestionowali słuszność stosowania tych wielkości jako miar społecznego dobrobytu czy też  gospodarczej, społecznej i ekologicznej równowagi. System statystyczny i księgowy  w istotnym stopniu tworzy perspektywę, przez którą  postrzegamy i analizujemy świat. Metryki , które  są oderwane od doświadczeń jednostek , zazwyczaj stwarzają problemy: jeśli PKB rośnie, a większość ludzi odczuwa pogorszenie jakości życia, to społeczeństwo może uznać , że rząd manipuluje statystykami. Nie  istnieje jeden miernik, który może oddać coś tak złożonego, jak współczesne społeczeństwo.

Celem jest  więc ulepszenie przecenianego  miernika PKB  , używanego jako miara aktywności i  efektywności rynkowej, z jednoczesnym uzupełnieniem go o wskaźniki alternatywne  (np. HDI - Human Development Index) , które   szerzej ujmują to, co dzieje się z większością obywateli (mierniki mediany dochodu) , co dzieje się z najuboższymi (mierniki ubóstwa), co dzieje się ze środowiskiem (miernik wyczerpywania się zasobów i degradacji środowiska)  i co się dzieje z równowagą ekonomiczną (mierniki zadłużenia). Ludzki dobrobyt- obiektywny i subiektywny- jest kategorią wielowymiarową i poza materialnym poziomem życia(dochód, konsumpcja, majątek) powinien uwzględniać  m.in. zdrowie,  wykształcenie, zajęcia jednostki, w tym pracę, głos polityczny i wpływ na decyzje polityczne, powiązania i kontakty  społeczne  , środowisko  naturalne (warunki obecne i przyszłe) , niepewność natury ekonomicznej i materialnej (poziom bezpieczeństwa osobistego i ekonomicznego).

Stanisław Flejterski


Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek  Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2014).

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2984309