strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2017

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2017    

Czy małe jest zawsze piękne?

Niektóre decyzje biznesowe mają charakter strategiczny. Z całą pewnością należy do nich określenie optymalnej wielkości firmy. Jest to dylemat, którego rozwiązanie jest trudne. O ile w sektorze prywatnym fuzje i przejęcia oraz wzrost skali produkcji są poprzedzone najczęściej odpowiednią analizą, to w sektorze publicznym zjawisko koncentracji działalności gospodarczej często jest wynikiem decyzji o zabarwieniu politycznym. Powoduje to w większości przypadków straty, ponieważ o ile w określonych warunkach interwencjonizm państwowy jest konieczny (przykładem może być wsparcie finansowe systemu bankowego podczas ostatniego kryzysu gospodarczego), to jednak nadmierna ingerencja państwa w sferę gospodarczą z reguły okazuje się nieracjonalna. Straty te, a w niektórych przypadkach osiąganie niższych niż możliwe zyski, są niestety trudno mierzalne i dlatego niełatwo jest je wykazać.

Rozwój firmy może powodować tzw. dodatnie efekty skali: w roku 2015 w Polsce przychody na 1 pracującego w firmach mikro wyniosły 244,2 tys. zł, w małych 474,9 tys. zł, a w dużych 610,0 tys. zł (w naszym regionie w dużych firmach osiągnęły poziom 494,9 tys. zł). Jeżeli optymalna wielkość firmy zostanie przekroczona to pojawiają się straty wynikające z niższej jakości zarządzania, spadku motywacji pracowników (tzw. efekt Ringelmanna, polegający na spadku wydajności indywidualnej wraz ze wzrostem grupy pracowników), wydłużonego procesu decyzyjnego czy istnienia tzw. czarnych dziur - komórek organizacyjnych, do których docierają pewne informacje, a które nie generują na ich podstawie żadnych decyzji.

Do określenia optymalnej wielkości firmy możemy zastosować narzędzia sugerowane przez teorię ekonomii – np. funkcję produkcji. Alternatywnym sposobem jest oparcie się na własnym doświadczeniu biznesowym. Dla przykładu prezes jednej ze szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych zapytany, jaka jest najbardziej efektywna wielkość tego typu podmiotu, określił ją na 100 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej.

Wielkość firm możemy również rozpatrywać w kontekście rozwoju regionalnego. Zarówno teoria, jak i praktyka wskazują, że zbyt duża liczba małych podmiotów, związana często z ich niskim potencjałem wzrostu, ogranicza możliwości rozwoju danego regionu. Wydaje się, że można tę zależność rozszerzyć również na duże firmy zatrudniające osoby wykonujące proste prace i otrzymujące niskie wynagrodzenia. W 2015 roku w naszym regionie duże firmy stanowiły 8,3% wszystkich podmiotów, podczas gdy w niektórych województwach proporcja ta przekraczała 20%. Jest to o tyle istotne, że chociaż duże firmy stanowią tylko 17,9% ogółu firm w Polsce, to realizują one 58,2% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Należy też pamiętać, że powstanie jednej dużej firmy, takiej jak Terminal LNG w Świnoujściu czy planowana rozbudowa Zakładów Chemicznych w Policach kreuje mniejsze podmioty, zwiększa przychody istniejących przedsiębiorstw, stwarza miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz przyczynia się do dyfuzji technologii i innowacji.

Jacek Batóg

Dr hab. Jacek Batóg, profesor US, prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki US

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224643