strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2016

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2016    

Czy warto tworzyć środkowopomorskie?

Pomysł powołania województwa środkowopomorskiego  pojawił się już w 2002 roku. Na  początku 2006 rząd Kazimierza Marcinkiewicza  uznał, że powołanie nowego województwa podniosłoby  koszty funkcjonowania administracji  rządowej i samorządowej. W ocenie ówczesnego  rządu środkowopomorskie stałoby się też  jednym z najbiedniejszych województw w kraju  i miałoby najwyższą stopę bezrobocia.

W ubiegłorocznej kampanii wyborczej temat  powrócił na nowo. Zwycięskie PiS zapowiedziało  zwiększenie liczby województw do 20. Ponownie  zadeklarowano powstanie Środkowopomorskiego.  Aktualnie sprawa nowych województw  została wyciszona – prawdopodobnie z powodu  innych priorytetów i wyzwań (m.in. program  500+). Natomiast nadal aktualne są pytania  o plusy i minusy utworzenia nowego województwa  pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. Spróbuję  dokonać takiej oceny. 

Korzyścią nowego tworu dla Koszalina  i Słupska byłyby nowe miejsca pracy związane  z utworzeniem administracji regionalnej i instytucji  własnych. Wzrośnie formalny prestiż obu miast  jako stolic województwa. Niewątpliwą korzyścią  byłaby możliwość decydowania o sprawach „małej  ojczyzny” na miejscu. Stratą dla nowych stolic  stałaby się prawdopodobnie mniejsza pula dostępnych  środków z Unii Europejskiej, bowiem  obecnie samorządy mające tworzyć nowe województwo  otrzymują proporcjonalnie więcej niż  wynika to z parytetów określonych liczbą mieszkańców.

Z kolei dla Szczecina i Trójmiasta, po utworzeniu  Środkowopomorskiego, korzyścią byłaby  możliwość skupienia uwagi i środków na  bliższym otoczeniu. Poprawie uległyby różne  wskaźniki ekonomiczne, np. dochód na mieszkańca,  średnia płaca, stopa bezrobocia. Natomiast  stratą byłyby zredukowanie miejsc pracy  w administracji samorządowej i wojewódzkiej,  tudzież mniejsza ranga okrojonych województw  na mapie kraju. W skali kraju zaś stratą byłoby  większe zatrudnienie w administracji samorządowej  i ogólnie wyższe koszty zarządzania rozwojem  regionalnym.

Trudno jednoznacznie ocenić, jak w nowej sytuacji  wyglądałby podział środków europejskich,  gdyż należałoby poznać możliwości i zasady rozdzielenia  środków obecnie zaalokowanych dla  województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.  Jeśli nastąpiłyby jakieś opóźnienia, albo  co gorsza stracono by bezpowrotnie jakąś część  funduszy, to byłby to niezwykle niekorzystny  efekt takiej decyzji.

A co z gospodarką? Z dostępnych danych  wynika, że nowe województwo byłoby jednym  z najsłabszych ekonomicznie województw, a do  tego z kumulacją problemów społecznych. Jeśli  dostępne środki unijne okazałyby się mniejsze  niż obecnie, może to być powodem pogłębienia  obecnej trudnej sytuacji, a w konsekwencji frustracji  i niezadowolenia mieszkańców.

Zdaniem większości specjalistów zajmujących  się rozwojem regionalnym, najlepszym  rozwiązaniem są duże silne regiony. Uzyskuje  się wtedy odpowiedni efekt skali i optymalizuje  koszty administracji i zarządzania rozwojem.  Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby  raczej scalanie województw (na co obecnie się  nie zanosi) niż tworzenie nowych.

Dariusz Zarzecki

Prof. zw. dr hab Dariusz  Zarzecki, kierownik  Katedry Inwestycji  i Wyceny  Przedsiębiorstw,  szef Programu MBA US,  prezes zarządu spółki  doradczej Zarzecki,  Lasota i Wspólnicy  Sp. z o.o.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224578