strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 10-11/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 10-11/2016    

Karuzela kadrowa

1.Jania.jpg14 sierpnia zmarł w szpitalu w Zabrzu, gdzie przeszedł uprzednio operację serca, Piotr Jania, wojewoda zachodniopomorski. Piotr Jania (64 lata) na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego został powołany 6 grudnia 2015. Jania przez kilka kadencji zasiadał w Radzie Miasta. Z wykształcenia był politologiem, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1971-1974 pracował w Zarządzie Portu Szczecin, później uczył zawodu w Liceum Portowym w Szczecinie, by ponownie w 1982 r. zostać pracownikiem Zarządu Portu Szczecin. W 1998 r. został dyrektorem terminalu w Drobnicy Port Szczecin. W latach 2001- 2005 był szefem Wolnego Obszaru Celnego w Zarządzie Morskich Portów Szczecin- -Świnoujście. W 2006 r. został dyrektorem ds. eksploatacyjnych i członkiem zarządu w Drobnicy Port Szczecin, a rok później dyrektorem ds. marketingu i członkiem zarządu w ZMPSiŚ. Dodajmy, że jeden z ostatnich wywiadów prasowych, Piotr Jania udzielił redakcji „Świata Biznesu” (wydanie 8-9/2016), w którym z dużą troską i zaangażowaniem mówił o konieczności zdynamizowania rozwoju naszego regionu. 7 września br.

Kozlowski.jpgMariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, powołał nowego wojewodę zachodniopomorskiego, którym został Krzysztof Kozłowski (33 lata), rodowity szczecinianin, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ministerstwie nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. W latach 2007-2010 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest doktorem nauk prawnych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego.

3.Wlodarczyk.jpg1 września rozpoczęła się nowa kadencja rektorska w zachodniopomorskich uczelniach wyższych. Na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego został ponownie wybrany prof. dr hab. Edward Włodarczyk (70 lat). Włodarczyk jest historykiem, absolwentem Wydziału Filozoficzno- -Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni obronił pracę doktorską, a także zamknął w 1988 roku przewód habilitacyjny. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 roku, natomiast w 2001 roku stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie od 2002 do 2008 roku pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego US. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia US. W roku 2012 został po raz pierwszy rektorem szczecińskiej uczelni. Za swe osiągnięcia organizacyjne dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014, 2015).

4a.Wrobel.jpgJacek Wróbel
(54 lata) został wybrany na stanowisko rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończył studia na kierunku rolnictwo w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jest doktorem habilitowanym w zakresie agronomii o specjalności fizjologia roślin od 2007 roku. Stanowisko profesora nadzwyczajnego zajmuje od 2009 roku. Jest kierownikiem Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT (od 2013 r.). W latach 2009 – 2010, 2010 – 2012, 2012 – 2016 był prorektorem ds. studenckich ZUT (przed połączeniem uczelni: prorektorem ds. kształcenia Akademii Rolniczej w Szczecinie - jedna kadencja).

5. Machalinski-1_2.JPGProf. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński (51 lat) został wybrany na rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (kadencja 2016-2020). Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył w 1990 roku. Od 2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w PUM. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, pracuje ponadto w Klinice Hematologii SPSK nr 1. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Za prace w obszarze terapii komórkowej i hematologii uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia. W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM.

6..wojciech_slaczka.JPGDr hab. inż. kpt. ż.w. prof. Akademii Morskiej Wojciech Ślączka, (46 l.) został wybrany na rektora Akademii Morskiej. Jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie. Po studiach został pracownikiem swojej macierzystej uczelni. W kadencjach 2005- 2008 oraz 2008-2012 był prorektorem ds. morskich, a następnie dyre ktorem Instytutu Nawigacji Morskiej oraz pełnomocnikiem rektora AM ds. morskich. Celem działalności rektora jest umocnienie pozycji uczelni jako istotnego zaplecza naukowego oraz eksperckiego dla badań naukowych, zagadnień gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, off-shore, energetyki wiatrowej, a także przekształcenie Akademii w Uniwersytet Morski.

7.Prof.Bohdal 3.JPGProf. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal (63 lata) stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej sprawuje od roku 2012. W 2016 r. wygrał wybory rektorskie po raz drugi i będzie sprawować tę funkcję do roku 2020. Jest profesorem nauk technicznych. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie (dziś Politechnika Koszalińska). Kieruje Katedrą Energetyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2019. W czerwcu br. prof. Bohdal został nowym przewodniczącym Kolegium Rektorów Województwa Zachodniopomorskiego i będzie kierował jego pracami przez najbliższe cztery lata. W latach 2004-2010 był członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. Jest twórcą koszalińskiej szkoły naukowej specjalistycznych badań przemian fazowych czynników chłodniczych.

8.Posadzy1.jpgMarcin Posadzy (38 lat) został powołany w czerwcu br. na stanowisko dyrektora oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Szczecinie. Ukończył dwie specjalizacje: marketing usług i ekonomika transportu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualnie jest słuchaczem studiów MBA na US. W swojej karierze zawodowej pracował na licznych stanowiskach kierowniczych. W latach 2005-2007 był kierownikiem Działu Organizacyjnego w szczecińskim Fosfanie, następnie w latach 2007-2011 był zastępcą dyrektora ds. sieci sprzedaży w szczecińskim oddziale Ruchu SA, zaś w latach 2011-2016 kierował dyrekcją Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

wab

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224657