strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2017

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2017    

Liczą się czyny, a nie deklaracje

Społeczna odpowiedzialność biznesu – określenie to znane również jako CSR (Corporate Social Responsibility) robi od pewnego czasu zawrotną karierę. Wiele firm uznało za konieczne wpisanie do swoich strategii zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, która ma być ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstw, sprzyjając budowaniu długookresowej przewagi konkurencyjnej oraz relacji z otoczeniem społecznym firmy i interesariuszami organizacji (pracownikami, klientami, dostawcami, właścicielami). Co więcej, została opracowana Norma AA 1000 (AccountAbility 1000) odnosząca się do ogólnych standardów promujących odpowiedzialność w ramach biznesu zrównoważonego.

Dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami firmy i społecznością lokalną, troska o środowisko naturalne, zgodne z prawem i etyczne postępowanie, angażowanie się w działalność dobroczynną są niewątpliwie godne pochwały. Takich firm deklarujących stosowanie CSR i rzeczywiście społecznie odpowiedzialnych jest zapewne dużo. Są jednak też takie, które traktują CSR przede wszystkim jako narzędzie Public Relations i mimo pięknych zapisów w swoich strategiach faktycznie nastawione są głównie na maksymalizację zysków.

Przykładów takich przedsiębiorstw jest bardzo wiele, począwszy od nieistniejącej już spółki audytorsko-doradczej Arthur Andersen (poświadczającej nieprawdę w audytowanych sprawozdaniach finansowych firmy Enron), przez Volkswagena fałszującego w USA wyniki pomiarów zanieczyszczeń w spalinach, czy ostatni niechlubny wybryk United Airlines (kwiecień 2017) polegający na siłowym usunięciu z samolotu pasażera mającego ważny bilet (nota bene był to lekarz udający się z wizytą do swoich pacjentów). Ten ostatni incydent został okrzyknięty jako najokropniejsze potraktowanie klienta w sektorze prywatnym w historii.

Co ciekawe, w przypadku, kiedy szkodliwe działanie przedsiębiorstwa jest rezultatem katastrofy czy nieszczęśliwego wypadku, firmy próbują się bronić, zrzucając wszystko na „siłę wyższą”. Tak było na przykład po wybuchu platformy wiertniczej spółki BP w Zatoce Meksykańskiej, prowadzącego do znacznego skażenia środowiska. Okazało się, że mimo obowiązywania w firmie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, nie były one przestrzegane, co było bezpośrednią przyczyną katastrofy. Procedury nie były przestrzegane, gdyż były bardzo kosztowne i zmniejszały zyski. W ciągu kilku dni akcje BP straciły prawie połowę wartości, a dodatkowo, w wyniku masowych protestów konsumentów, spółka została zmuszona do utworzenia funduszu rekompensat wartego 20 miliardów dolarów.

Wskazane wyżej przykłady można określić jako przejawy społecznej nieodpowiedzialności będącej negacją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Pokazują one, że szkodliwe działanie może prowadzić do utraty dobrego wizerunku oraz generuje koszty. Zamiast więc epatować się deklaracjami o stosowaniu przez firmy zasad CSR, obserwujmy czy rzeczywiście są one społecznie odpowiedzialne. Oceniajmy po czynach, a nie deklaracjach.

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224716